سفارش تبلیغ
صبا ویژن

این هم چند تا چیستان برای بچه ها

-آن چیست که یکی است و همیشه با توست؟ (خدا)

-آن چیست که اگر در آب بیفتد خیس نمی شود(سایه)

-عجایب صنعتی دیدم در این دشت،در خت پر گلی بی سا یه می گشت؟( آسمان پر ستاره)

-آن چیست که از میان آب می گذرد ، ولی خیس نمی شود؟ (نور)

-آن چیست که نمی توانید ببینیدش،یا بچشیدش،یا با دستتان لمسش بکنید،ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟( هوا)

-نه دست دارد، نه پا دارد،از همه جا خبر دارد! ( باد)

-آن چیست که تا آیمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟(باران)

-آن چیست که نه دست دارد و نه پا،در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟( خاک)

-آن چیست که نه دست دارد نه پا ،نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟(اب جوی و رود)

-آن چیست که خودش آب ، دشمنش آب؟( یخ)

-آن کدام دو برادرند که در زیر یک کوه با هم زندگی می کنند، و هیچ وقت خان? همدیگر را نمی بینند؟ (چشم ها)

- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده می شود؟(سیاهی چشم ها)

-این سر کوه، اره اره                آن سر کوه، اره اره              میان کوه، گوشت بره!(دندانها و زبان)